NAV Navbar
cURL

Giới thiệu chung

Về MoMo API

MoMo Payment Platform

 _     _ _                   _
 | |__  ___| | | ___   __   _____ _ __| | __| |
 | '_ \ / _ \ | |/ _ \   \ \ /\ / / _ \| '__| |/ _` |
 | | | | __/ | | (_) |   \ V V / (_) | | | | (_| |
 |_| |_|\___|_|_|\___/    \_/\_/ \___/|_| |_|\__,_|

MoMo Payment Platform API là giải pháp thanh toán cho các đơn vị kinh doanh, cho phép khách hàng sử dụng tài khoản MoMo để thanh toán các dịch vụ trên nhiều nền tảng khác nhau: Desktop Website, Mobile Website, Mobile Application, POS, Pay In Bill, In App MoMo

Quy trình tích hợp

Các bước cơ bản để tích hợp với MoMo:

Các hình thức tích hợp thanh toán:

Thuật ngữ

1. Tài khoản doanh nghiệp

Mỗi đối tác khi liên kết với MoMo sẽ tạo một tài khoản doanh nghiệp (M4B) để liên kết. Tài khoản này sẽ dùng để quản lý các giao dịch, lấy thông tin tích hợp (partnerCode, accessKey, publicKey,...)

2. Mã giao dịch MoMo

Mã giao dịch MoMo (TID/transId) là mã định danh cho một giao dịch của đối tác khi thanh toán qua MoMo. TID/transId này là duy nhất trên hệ thống MoMo.

3. Mã giao dịch đối tác

Mã giao dịch đối tác (refId/orderId) là mã duy nhất mà đối tác gửi qua MoMo để yêu cầu thanh toán. Một TID sẽ ứng với một refId/orderId.

4. Partner Code

Sau khi đăng ký tài khoản doanh nghiệp, mỗi đối tác sẽ được cung cấp một mã định danh duy nhất, gọi là partner code. Sử dụng mã này cùng các thông tin đi kèm để tiến hành quá trình tích hợp.

5. Access Key

Key duy nhất được cung cấp bởi MoMo. Cấp quyền truy cập vào hệ thống MoMo.

6. Secret key

Key định danh ứng với mỗi đối tác. Dùng để tạo chữ ký điện tử signature.

7. Signature

Chữ ký được tạo ra từ một thuật toán cho trước, sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn của data truyền qua giữa 2 hệ thống. Một số thuật toán đang sử dụng là MD5, SHA1, SHA256 và Hmac. Tham khảo thêm: Wikipedia Hmac
Trong tài liệu này, signature sẽ được tạo ra với key là secretKey và data theo định dạng key1=value1&key2=value2. Xem chi tiết hơn trong từng request/response

Ví dụ tạo RSA

##Dữ liệu trước khi RSA
{
 "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
 "partnerRefId": "Merchant123556666",
 "partnerTransId": "8374736463",
 "amount": 40000,
 "description": "Thanh toan momo"
}
##Dữ liệu sau khi RSA
A7WFmmnpn6TRX42Akh/iC5DdU5hhBT9LR5QSG6rJAl70hfEkkGUx2pTCai8s+M9KMVUcJ7m52iv74yhmeEjjN10TtEJoqITBIYBG2bqcTprhDijyhV4ePU7ytDNuLxzzIvGfTYyvbsEJ2jZTSf556yod12vhYqOJSFL/U2hVuxjUahf5Rnu5R/OLalg8QmlU6nQooEuNdzEXPMd6j9EaxOCiB2oM5/9QiTN0tCNSTIVvPtnlHu5mIbBHChcwfToIL4IAiD1nbrlDuBX//CZcrZj6hFqjvU31yb/DuG02c3aqWxbZKZ8csOwF9bL30m/yGr/0BQUWgunpDPrmCosf9A==

8. Mã hóa RSA

Mã hóa RSA là một thuật toán mật mã hóa khóa công khai để bảo vệ thông tin trên đường truyền. Sử dụng một cặp key (public keyprivate key) để mã hóa và giải mã dữ liệu. Đối tác dùng public key do MoMo cung cấp để mã hóa data theo định dạng của MoMo, MoMo sẽ giải mã bằng private key.
Tham khảo một số cách tạo RSA của MoMo ở đây

Thông tin tích hợp

Cấu hình HTTP Request

Key Value
Content-Type application/json
Method POST
Domain Production: https://payment.momo.vn
Sandbox: https://test-payment.momo.vn

Firewall (Nếu cần)

Môi trường Incoming Outcoming
Sandbox 210.245.113.71 115.78.237.157
Production 118.69.212.158 118.69.210.244

Cổng thanh toán MoMo

Giới thiệu

Tham khảo hướng dẫn sau để áp dụng MoMo vào trang mua hàng của bạn

API ENDPOINT

/gw_payment/transactionProcessor

requestType: Định danh loại request

Sơ đồ xử lý

Thanh toán đơn hàng trên website desktop/mobile

Thanh toán trên Smart Tivi

Phương thức thanh toán

Request mẫu

{
 "accessKey": "F8BBA842ECF85",
 "partnerCode": "MOMO",
 "requestType": "captureMoMoWallet",
 "notifyUrl": "https://momo.vn",
 "returnUrl": "https://momo.vn",
 "orderId": "MM1540456472575",
 "amount": "150000",
 "orderInfo": "SDK team.",
 "requestId": "MM1540456472575",
 "extraData": "email=abc@gmail.com",
 "signature": "996ed81d68a1b05c99516835e404b2d0146d9b12fbcecbf80c7e51df51cac85e"
}


Sử dụng API captureMoMoWallet để yêu cầu thanh toán bằng Ví MoMo

HTTP Request

Attribute Type Required Description
partnerCode String Thông tin tích hợp
accessKey String Thông tin tích hợp
requestId String Định danh mỗi yêu cầu
amount String Số tiền cần thanh toán
Min: 1.000 VND
Max: 20.000.000 VND
Tiền tệ: VND
Kiểu dữ liệu: long
orderId String Mã đơn hàng của đối tác
orderInfo String Thông tin đơn hàng
returnUrl String URL được sử dụng để chuyển trang từ MoMo về trang mua hàng của đối tác sau khi khách hàng thanh toán
notifyUrl String API của đối tác. Được MoMo sử dụng để gửi kết quả thanh toán theo phương thức IPN (server-to-server)
requestType String captureMoMoWallet
signature String partnerCode=$partnerCode&accessKey=$accessKey
&requestId=$requestId&amount=$amount&orderId=$orderId
&orderInfo=$orderInfo&returnUrl=$returnUrl&notifyUrl=$notifyUrl
&extraData=$extraData
extraData String Thông tin bổ sung theo định dạng: <key>=<value>;<key>=<value>

Phương thức thanh toán

{
 "requestId": "MM1540456472575",
 "errorCode": 0,
 "orderId": "MM1540456472575",
 "message": "Success",
 "localMessage": "Thành công",
 "requestType": "captureMoMoWallet",
 "payUrl": "https://test-payment.momo.vn/gw_payment/payment/qr?partnerCode=MOMO&accessKey=F8BBA842ECF85&requestId=MM1540456472575&amount=150000&orderId=MM1540456472575&signature=df2a347519abb91e9c1bd1bee80e675f4108cb6dbcac531979e805857293d486&requestType=captureMoMoWallet",
 "signature": "ee6a01b85ffc48a2b5d3df473da88c75cc5e879d1543d9e76ced279c10bcd646",
 "qrCodeUrl": "https://test-payment.momo.vn/gw_payment/s/zoVKZd",
 "deeplink": "momo://?action=payWithAppToken&amount=150000&fee=0&requestType=payment&orderLabel=M%C3%A3+%C4%91%C6%A1n+h%C3%A0ng&orderId=MM1540456472575&requestId=MM1540456472575&merchantnamelabel=Nh%C3%A0+cung+c%E1%BA%A5p&description=SDK+team.&partnerCode=MOMO&merchantcode=MOMO&language=vi&merchantname=MoMo+Payment&packageId=&extras=&extraData=email=abc@gmail.com&deeplinkCallback=https%3A%2F%2Ftest-payment.momo.vn%2Fgw_payment%2Fm2%3Fid%3DM7EWVy&callbackUrl=https%3A%2F%2Ftest-payment.momo.vn%2Fgw_payment%2Fm2%3Fid%3DM7EWVy&urlSubmitToken=https%3A%2F%2Ftest-payment.momo.vn%2Fgw_payment%2Fpayment_with_app%3FpartnerCode%3DMOMO%26accessKey%3DF8BBA842ECF85%26requestId%3DMM1540456472575%26orderId%3DMM1540456472575%26orderInfo%3DSDK%2Bteam.%26amount%3D150000%26signature%3Ddf2a347519abb91e9c1bd1bee80e675f4108cb6dbcac531979e805857293d486%26requestType%3DcaptureMoMoWallet%26payType%3Dapp-in-app&appScheme=",
 "deeplinkWebInApp": "http://momo//?type=webinapp&action=payment&requestId=MM1540456472575&billId=MM1540456472575&partnerCode=MOMO&partnerName=MoMo Payment&amount=150000&description=SDK team.¬ifyUrl=https://momo.vn&returnUrl=https://momo.vn&code=momo&extraData=eyJzaWduYXR1cmUiOiI0OWUzMTZhNTVkN2UxM2Q0ZjEwNGFjZjM2YTM5MzllZjg0NDk3NWU2OTJiMWU1OGM3MDFjYWUyM2ZiM2QxNDY5In0=&signature=49e316a55d7e13d4f104acf36a3939ef844975e692b1e58c701cae23fb3d1469"
}


HTTP Response

Danh sách những phương thức thanh toán mà MoMo cung cấp cho đơn vị kinh doanh

Attribute Type Required Description
requestId String Giống với yêu cầu ban đầu
errorCode int Mã lỗi
message String Mô tả lỗi tiếng Anh
localMessage String Mô tả lỗi Tiếng Việt
requestType String captureMoMoWallet
payUrl String Tham khảo cách sử dụng ở phía dưới
qrCodeUrl String Tham khảo cách sử dụng ở phía dưới
deeplink String Tham khảo cách sử dụng ở phía dưới
deeplinkWebInApp String Tham khảo cách sử dụng ở phía dưới
signature String requestId=$requestId&orderId=$orderId&message=$message
&localMessage=$localMessage&payUrl=$payUrl
&errorCode =$errorCode&requestType=$requestType

Cách sử dụng các phương thức thanh toán

Xử lý kết quả thanh toán

Sau khi khách hàng xác nhận thanh toán, chúng tôi sẽ thông báo kết quả thanh toán cho bạn thông qua 2 cách:

1. Giao diện

MoMo website sẽ chuyển về trang mua hàng dựa vào field returnUrl và sẽ đính kèm thêm các tham số vào url có định dạng như sau:

returnUrl?{your_parameters}&partnerCode=partnerCode&accessKey=accessKey&requestId=requestId&amount=amount&orderId=orderId&orderInfo=orderInfo&orderType=momo_wallet&transId=transId&message=message&localMessage=localMessage&responseTime=responseTime&errorCode=errorCode&payType=payType&extraData=extraData&signature=signature

2. Server (IPN - Instant Payment Notification)

MoMo Server sẽ sử dụng API được khai báo ở field notifyUrl để gửi một HTTP POST/application/x-www-form-urlencoded tới máy chủ đối tác

Thông tin tham số (Request - IPN/Redirect)

Attribute Type Required Description
partnerCode String Thông tin tích hợp
accessKey String Thông tin tích hợp
requestId String Định danh mỗi request
amount String Số tiền thanh toán
orderId String Mã đơn hàng của đối tác
orderInfo String Thông tin đơn hàng
orderType String momo_wallet
transId String Mã giao dịch của MoMo
errorCode int Trạng thái thanh toán của đơn hàng
message String Mô tả lỗi bằng tiếng Anh
localMessage String Mô tả lỗi bằng tiếng Việt
payType String Hình thức thanh toán: web or qr
responseTime String Thời gian trả kết quả thanh toán về đối tác
Định dạng: YYYY-MM-DD HH:mm:ss
Múi giờ: GMT +7
extraData String Thông tin thêm
signature String partnerCode=$partnerCode&accessKey=$accessKey
&requestId=$requestId
&amount=$amount&orderId=$orderId
&orderInfo=$orderInfo
&orderType=$orderType&transId=$transId
&message=$message&localMessage=$localMessage
&responseTime=$responseTime
&errorCode=$errorCode
&payType=$payType&extraData=$extraData

HTTP Response (IPN)

Key Value
Content-Type application/json;charset=UTF-8
Http Status Code 200


Parameter Type Required Description
partnerCode String Thông tin tích hợp
accessKey String Thông tin tích hợp
requestId String Định danh mỗi request
orderId String Mã đơn hàng của đối tác
errorCode int Trạng thái xử lý giao dịch của đối tác
message String Mô tả trạng thái
responseTime String Thời gian phản hồi
Định dạng: YYYY-MM-DD HH:mm:ss
Múi giờ: GMT +7
extraData Json Thông tin thêm
signature String partnerCode=$partnerCode&accessKey=$accessKey&requestId=$requestId
&orderId=$orderId&errorCode=$errorCode&message=$message
&responseTime=responseTime&extraData=extraData

Trạng thái giao dịch

Sử dụng field errorCode để xác định trạng thái giao dịch:

Tham khảo bảng mã lỗi để xác định chi tiết lỗi giao dịch

Kiểm tra toàn vẹn dữ liệu

Để kiểm tra thông tin tính toàn vẹn dữ liệu của giao dịch vui lòng kiểm tra signature của MoMo và signature của bạn tạo ra, nếu 2 chuỗi giống có nghĩa là hợp lệ

Lưu ý

 1. Kiểm tra signature và trạng thái đơn hàng trước khi cập nhập trạng thái giao dịch
 2. Sử dụng API transactionStatus của MoMo để kiểm tra trạng thái giao dịch trước khi cập nhập.
 3. Luôn xử lý API notifyUrl để xử lý kết quả. Khắc phục trường hợp trình duyệt bị đóng hoặc không thể chuyển trang.

Kiểm tra trạng thái giao dịch

Example request

curl -X POST \
 https://test-payment.momo.vn/gw_payment/transactionProcessor \
 -H 'content-type: application/json' \
 -d '{
  "partnerCode": "123456",
  "accessKey": "F8BBA842ECF85",
  "requestId": "1527246504579",
  "orderId": "1527246478428",
  "requestType": "transactionStatus",
  "signature": "13be80957a5ee32107198920fa26aa85a4ca238a29f46e292e8c33dd9186142a"
}'

Tra cứu thông tin giao dịch

HTTP Request

Attribute Type Required Description
partnerCode String Thông tin tích hợp
accessKey String Thông tin tích hợp
requestId String Định danh mỗi request
orderId String Mã đơn hàng cần kiểm tra trạng thái
requestType String transactionStatus
signature String partnerCode=$partnerCode&accessKey=$accessKey</br>&requestId=$requestId
&orderId=$orderId&requestType=$requestType

Example response

{
  "partnerCode": "123456",
  "accessKey": "F8BBA842ECF85",
  "requestId": "1527246504579",
  "orderId": "1527246478428",
  "requestType": "transactionStatus",
  "extraData": "",
  "amount": "55000",
  "transId": "0",
  "payType": "",
  "errorCode": -1,
  "message": "Transaction init",
  "localMessage": "Giao dịch khởi tạo",
  "signature": "d4affc86b0894aa5e6ec48c43144b9c86bf770fe2e9fcc3cfb5e27871135806f"
}


HTTP Response

Attribute Type Required Description
partnerCode String Thông tin tích hợp
accessKey String Thông tin tích hợp
requestId String Định danh mỗi request
orderId String Mã đơn hàng
requestType String transactionStatus
amount String Số tiền của đơn hàng
transId String Mã giao dịch của MoMo
payType String web hoặc qr
errorCode int Mã lỗi giao dịch
message String Mô tả lỗi Tiếng Anh
localMessage String Mô tả lỗi Tiếng Việt
extraData String Thông tin thêm
signature String partnerCode=$partnerCode&accessKey=$accessKey</br>&requestId=$requestId
&orderId=$orderId</br>&errorCode=$errorCode&transId=$transId
&amount=$amount&message=$message&localMessage=$localMessage
&requestType=$requestType&payType=$payType&extraData=$extraData

Hoàn tiền giao dịch

Sử dụng để hoàn tiền cho giao dịch thanh toán trước đó

Example request

{
 "partnerCode": "MOMO",
 "accessKey": "F8BBA842ECF85",
 "requestId": "1527314064527",
 "amount": "55000",
 "orderId": "1527297954700",
 "transId": "144492817",
 "requestType": "refundMoMoWallet",
 "signature": "8cdba11a7ff4cc7267d2b23c1f5d228a2ee52af1095420f9571c2d64ec6735fe"
}

HTTP Request

Attribute Type Required Description
partnerCode String Thông tin tích hợp
accessKey String Thông tin tích hợp
requestId String Định danh mỗi request
amount String Số tiền cần được hoàn tiền
orderId String Mã giao dịch của đối tác
transId String Mã giao dịch của MoMo. Mã này được MoMo cung cấp sau khi giao dịch thanh toán
thành công
requestType String refundMoMoWallet
signature String partnerCode=$partnerCode&accessKey=$accessKey&requestId=$requestId
&amount=$amount&orderId=$orderId&transId=$transId&requestType=$requestType

Example response

{
 "partnerCode": "MOMO",
 "accessKey": "F8BBA842ECF85",
 "requestId": "1527314064527",
 "amount": "55000",
 "orderId": "1527297954700",
 "transId": "144518121",
 "requestType": "refundMoMoWallet",
 "signature": "b9a823d1645fa40aa7eb924ed13dc32958257d761f5c90ea30a58ea7b2f1ee5e",
 "errorCode": 0,
 "message": "Success",
 "localMessage": "Thành công"
}

HTTP Response

Attribute Type Required Description
partnerCode String Thông tin tích hợp
accessKey int Thông tin tích hợp
requestId String Định danh mỗi request
amount String Số tiền được hoàn
requestType String refundMoMoWallet
transId String Mã giao dịch của MoMo
errorCode int Mã lỗi giao dịch
message String Mô tả lỗi Tiếng Anh
localMessage String Mã lỗi tiếng Việt
signature String partnerCode=$partnerCode&accessKey=$accessKey&requestId=$requestId
&orderId=$orderId&errorCode=$errorCode</br>&transId=$transId
&message=$message&localMessage=$localMessage&requestType=$requestType

Kiểm tra trạng thái hoàn tiền

Liệt kê tất cả danh sách giao dịch hoàn tiền của đơn hàng đã thanh toán

Example request

{
 "partnerCode": "MOMO",
 "accessKey": "F8BBA842ECF85",
 "requestId": "1540450655430",
 "orderId": "1540374459248",
 "requestType": "refundStatus",
 "signature": "fc63b6fafbbebf05d8bb76c140e9fc9df67438b01a10ce550d416624efd4ed83"
}

HTTP Request

Attribute Type Required Description
partnerCode String Thông tin tích hợp
accessKey int Thông tin tích hợp
requestId String Định danh mỗi request
orderId String Mã đơn hàng đã thanh toán
requestType String refundStatus
signature String partnerCode=$partnerCode&accessKey=$accessKey&requestId=$requestId
&orderId=$orderId&requestType=$requestType

Example response

[
 {
  "partnerCode": "MOMO",
  "accessKey": "F8BBA842ECF85",
  "requestId": "1540450655430",
  "orderId": "1540374560708",
  "amount": "55000",
  "errorCode": 0,
  "transId": "1344317",
  "requestType": "refundStatus",
  "message": "Success",
  "localMessage": "Thành công",
  "signature": "047d62d3a5a4a398dbbda065c9bcef314cf20541b4a16bc10b4a337b3abd5097"
 }
]


Response

Danh sách các giao dịch hoàn tiền

Attribute Type Required Description
partnerCode String Thông tin tích hợp
accessKey int Thông tin tích hợp
requestId String Định danh mỗi request
orderId String Mã đơn hàng hoàn tiền
amount String Số tiền được hoàn
requestType String refundStatus
transId String Mã giao dịch của MoMo
errorCode int Mã lỗi giao dịch
message String Mô tả lỗi Tiếng Anh
localMessage String Mã lỗi tiếng Việt
signature String partnerCode=$partnerCode&accessKey=$accessKey&requestId=$requestId
&orderId=$orderId&errorCode=$errorCode&transId=$transId
&amount=$amount&message=$message&localMessage=$localMessage
&requestType=$requestType

Bảng mã lỗi

Mã lỗi áp dụng cho tất cả các API của cổng thanh toán, dùng để xác định lỗi thanh toán hoặc lỗi gọi API

Error code Message Local mesage
0 Success Thành công
-1 Transaction init Giao dịch khởi tạo (trạng thái mặc định)
1 Empty accessKey or partnerCode Thiếu thông tin đối tác
2 OrderId is wrong format OrderId sai định dạng
4 Amount is invalid should be between 1,000VND and 20,000,000 VND Số tiền thanh toán không hợp lệ
5 Signature is wrong. Check raw signature before signed Sai thông tin chữ ký
6 OrderId exists Đơn hàng đã tồn tại
7 Pending transaction Giao dịch đang chờ xử lý
12 Duplicate request ID Vui lòng tạo requestId mới
14 Partner is not actived Đối tác chưa được kích hoạt
29 System maintenance. Please try in few minutes Hệ thống đang bảo trì
32 Transaction was purchased Giao dịch đã được thanh toán
33 Transaction can not be refunded Giao dịch không thể refund.
34 Transaction refuned Giao dịch hoàn tiền đã được xử lý
36 Expired transaction Giao dịch đã hết hạn
37 Capset exceeded Tài khoản hết hạn mức giao dịch trong ngày
38 Insufficient funds Tài khoản khách hàng không đủ tiền
44 Service not support your request Dịch vụ không hỗ trợ yêu cầu của bạn
49 Order canceled by user Giao dịch bị hủy
59 Error parsing body to Json object Yêu cầu không hợp lệ
63 Pay by bank source is failure Thanh toán bằng nguồn ngân hàng không thành công
80 OTP expired Mã xác thực hết hạn
99 Error undefined Lỗi không xác định

Code mẫu

Tham khảo code mẫu

Java | PHP | NodeJs | C# | Ruby | Python

Tham khảo

Sử dụng trang bên dưới để hình dung cách MoMoPay hoạt động

https://test-payment.momo.vn/gw_payment/test_momo_pay

Các đối tác của MoMo đang sử dụng:

Lịch sử cập nhập

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.1 (January 16, 2019)

Thanh toán App-In-App

1. Sơ đồ xử lý

2. Mô tả

Màn hình xác nhận thanh toán đối tác Màn hình xác nhận thanh toán MoMo

Màn hình xác nhận thanh toán phía đối tác (trái) và MoMo (phải)

3. Cấu hình chung

4. Mở ứng dụng MoMo

Sử dụng MoMo SDK Mobile để mở ứng dụng MoMo và xác nhận thanh toán

IOS

Xem chi tiết

Android

Xem chi tiết

Ví dụ một Deeplink

 momo://?action=gettoken&merchantname=CGV Cinemas&amount=99000&merchantcode=CGV01&language=vi&description=Buy ticket&fee=0&ipaddress=192.168.1.154&username=username_accountId@yahoo.com&sdkversion=2.0&appScheme=partnerSchemeId
Tên field Kiểu Bắt buộc Mô tả
action String Giá trị là gettoken. KHÔNG THAY ĐỔI
partner String Giá trị là merchant. KHÔNG THAY ĐỔI
appScheme String partnerSchemeId được cung cấp bởi MoMo
amount int Tổng số tiền thanh toán
description String Mô tả chi tiết
merchantcode String Mã đối tác. Là thông tin partner code
merchantname String Tên đối tác
merchantnamelabel String Label để hiển thị tên đối tác trên app MoMo
language String Giá trị là vi. KHÔNG THAY ĐỔI
fee int Phí thanh toán. Mặc định là 0
username String Định danh user (id/email/...)
orderLabel String Label để hiển thị Mã đơn hàng
orderId String Mã đơn hàng đối tác
extra String Thông tin thêm nếu có. Là Json String

Dữ liệu MoMo trả về cho ứng dụng đối tác (MoMo Callback)

Tên field Kiểu Mô tả
status int Trạng thái xác nhận đơn hàng hay không (Xem chi tiết ở dưới)
message String Mô tả trạng thái
data String Token thanh toán của MoMo (Nếu status = 0)
phonenumber String Số điện thoại tài khoản MoMo

Trạng thái MoMo Callback

Status Mô tả
0 User xác nhận thanh toán thành công
5 Hết thời gian thực hiện giao dịch (Timeout transaction)
6 User huỷ giao dịch

5. Xử lý thanh toán MoMo

Sau khi nhận được token từ app MoMo, server đối tác tạo request và gửi đến server MoMo để yêu cầu thanh toán

Request mẫu

{
 "customerNumber": "0966787273",
 "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
 "partnerRefId": "Merchant123556666",
 "appData": "v2/qml0PbOlrBYjFlZvXwRWjoMpmFmvqStTJt4DCXfE0cgMtyH5Akv+FxL2Nu8lDmxt0P3Mu+YeCGB+UFfwXICo7D07jR6f2VhauglozphNgkK7724sO3qVKC9ZI8KCdr0k4AHuuUNF4AT6Iy2rOmaCVF1WeyS/y/n2E4DArwaHG2J+8StiawfZPiKoUGvywNHV",
 "hash": "A7WFmmnpn6TRX42Akh/iC5DdU5hhBT9LR5QSG6rJAl70hfEkkGUx2pTCai8s+M9KMVUcJ7m52iv74yhmeEjjN10TtEJoqITBIYBG2bqcTprhDijyhV4ePU7ytDNuLxzzIvGfTYyvbsEJ2jZTSf556yod12vhYqOJSFL/U2hVuxjUahf5Rnu5R/OLalg8QmlU6nQooEuNdzEXPMd6j9EaxOCiB2oM5/9QiTN0tCNSTIVvPtnlHu5mIbBHChcwfToIL4IAiD1nbrlDuBX//CZcrZj6hFqjvU31yb/DuG02c3aqWxbZKZ8csOwF9bL30m/yGr/0BQUWgunpDPrmCosf9A==",
 "description": "Thanh toan cho don hang Merchant123556666 qua MoMo",
 "version": 2
}

Bảng mô tả request parameter

Tên field Kiểu Bắt buộc Mô tả
partnerCode String Mã đối tác
partnerRefId String Mã đơn hàng phía đối tác
customerNumber String Số điện thoại khách hàng
appData String Token nhận được từ app MoMo
hash String RSA(jsonString, publicKey). Xem nội dung jsonString bảng bên dưới
version Number Phiên bản, hiện tại là 2.0
description String Mô tả cho giao dịch
amount Number Số tiền thanh toán

jsonString mẫu

{
 "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
 "partnerRefId": "Merchant123556666",
 "partnerTransId": "8374736463",
 "amount": 40000,
 "description": "Thanh toan momo"
}

# Dữ liệu `hash` sau khi áp dụng RSA
"A7WFmmnpn6TRX42Akh/iC5DdU5hhBT9LR5QSG6rJAl70hfEkkGUx2pTCai8s+M9KMVUcJ7m52iv74yhmeEjjN10TtEJoqITBIYBG2bqcTprhDijyhV4ePU7ytDNuLxzzIvGfTYyvbsEJ2jZTSf556yod12vhYqOJSFL/U2hVuxjUahf5Rnu5R/OLalg8QmlU6nQooEuNdzEXPMd6j9EaxOCiB2oM5/9QiTN0tCNSTIVvPtnlHu5mIbBHChcwfToIL4IAiD1nbrlDuBX//CZcrZj6hFqjvU31yb/DuG02c3aqWxbZKZ8csOwF9bL30m/yGr/0BQUWgunpDPrmCosf9A=="


Bảng mô tả nội dung jsonString khi tạo hash bằng RSA

Tên field Kiểu Bắt buộc Mô tả
amount Number Số tiền thanh toán
partnerRefId String Mã đơn hàng phía đối tác
partnerCode String Mã đối tác
partnerName String Tên đối tác
partnerTransId String Mã bổ sung nếu có
description String Mô tả cho giao dịch
customerNumber String Số điện thoại khách hàng
customerName String Tên khách hàng
storeId String Mã cửa hàng (nếu có cửa hàng thì nên truyền để chi tiết hơn)
storeName String Tên cửa hàng

Response mẫu

{
 "status": 0,
 "message": "Thành công",
 "amount": 40000,
 "transid": "43121679",
 "signature": "307b0ee753798e3aff6eb69b2d7966bf0fab29f88336ce0763532fcfafadbe28"
}

Bảng mô tả response parameter

Tên field Kiểu Mô tả
status Number Kết quả của request. Xem chi tiết
message String Nội dung chi tiết
transid String Mã giao dịch MoMo TID (ứng với partnerRefId) được gửi
amount Number Số tiền thanh toán
signature String Chữ ký để kiểm tra thông tin. Sử dụng thuật toán Hmac_SHA256 với data theo định dạng: status=$status&message=$message&amount=$amount&transid=$transid

Thanh toán POS

1. Sơ đồ xử lý

2. Mô tả

Màn hình chính app MoMo Màn hình Mã thanh toán (QR Code) Màn hình kết quả giao dịch

3. Xử lý thanh toán

Request mẫu

{
 "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
 "partnerRefId": "Merchant123556666",
 "description": "thanh toan MoMo POS",
 "hash": "VwnYQbw5eg2XGVO6uGgyOETG9dBQXjdOw8OyBptZ5zvsUTPiNxMc4hi1sd7TTRkifG0kaOJVgplrLlyogFxcegyZzQ7LtjDr/4FtN8MfFKWozhxSWW2JYQyJ/klegGVpOTSkXkfUoueGdTSI2IJFS1pe5rxkmBdMWRilbyfOqbTdrWt50gjY2mQbhke7+9puGLgg8mh+NfYCbEZtHDKyDODA0MVNMNh3ATd31KwfNLm0zx6QQ6KXBq5M04cpTA6rIZ9uz3fxEwTvPycuxJtLvtFDpLapNAmUwqA2Rej3mTgOTN1+Jq9isqEueA0Ix3ip++d8GbJXJYkvYfr0XgT3zA==",
 "version": 2
}

Bảng mô tả request parameter

Tên field Kiểu Bắt buộc Mô tả
partnerCode String Mã đối tác
partnerRefId String Mã đơn hàng phía đối tác
amount Number Số tiền thanh toán
hash String RSA(jsonString, publicKey). Xem nội dung jsonString bảng bên dưới
version Number Phiên bản, hiện tại là 2.0
description String Mô tả cho giao dịch

jsonString mẫu

{
 "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
 "partnerRefId": "Merchant123556666",
 "amount": 30000,
 "paymentCode": "MM627755248085056826",
 "storeId": "001",
 "storeName": "Cua hang doi tac"
}

# Dữ liệu `hash` sau khi áp dụng RSA
"VwnYQbw5eg2XGVO6uGgyOETG9dBQXjdOw8OyBptZ5zvsUTPiNxMc4hi1sd7TTRkifG0kaOJVgplrLlyogFxcegyZzQ7LtjDr/4FtN8MfFKWozhxSWW2JYQyJ/klegGVpOTSkXkfUoueGdTSI2IJFS1pe5rxkmBdMWRilbyfOqbTdrWt50gjY2mQbhke7+9puGLgg8mh+NfYCbEZtHDKyDODA0MVNMNh3ATd31KwfNLm0zx6QQ6KXBq5M04cpTA6rIZ9uz3fxEwTvPycuxJtLvtFDpLapNAmUwqA2Rej3mTgOTN1+Jq9isqEueA0Ix3ip++d8GbJXJYkvYfr0XgT3zA=="


Bảng mô tả nội dung jsonString khi tạo hash bằng RSA

Tên field Kiểu Bắt buộc Mô tả
partnerCode String Mã đối tác
partnerRefId String Mã đơn hàng phía đối tác
amount Number Số tiền thanh toán
paymentCode String Mã thanh toán được tạo từ app MoMo mà thu ngân đã quét
storeId String Mã cửa hàng (nếu có cửa hàng thì nên truyền để chi tiết hơn)
storeName String Tên cửa hàng

Response mẫu

{
 "status": 0,
 "message": {
  "transid": 43121679,
  "description": "Thành công",
  "amount": 30000
 }
}

Bảng mô tả response parameter

Tên field Kiểu Mô tả
status Number Kết quả của request. Xem chi tiết
message Json Json chứa nội dung chi tiết
message.description String Mô tả chi tiết
message.transid Number Mã giao dịch MoMo TID (ứng với partnerRefId) được gửi
message.amount Number Số tiền thanh toán

Thanh toán QR Code

QR Code là mã QR với dữ liệu được tạo ra theo định dạng của MoMo. Sau khi user quét mã và xác nhận thì yêu cầu thanh toán sẽ được gửi đến server MoMo. Có 2 phương thức thanh toán với QR code:

Trong tài liệu này sẽ hướng dẫn cách tạo một QR code động để tích hợp với MoMo.

1. Sơ đồ xử lý

2. Mô tả

3. Tạo QR code

Tạo dữ liệu QR code với định dạng: Domain/pay/store/storeSlug?a=amount&b=billId&s=signature

QR code mẫu

https://test-payment.momo.vn/pay/store/MOMOIQA420180417-store001?a=10000&b=B001221&s=a97c8a08e574a336edbda1e08373a00861dc7a894d09c98a23fd9e834e35645c

Bảng mô tả dữ liệu QR code

Tên field Kiểu Mô tả
Domain String Địa chỉ server MoMo (https://test-payment.momo.vn)
partnerCode String Mã đối tác
storeId String Mã cửa hàng đối tác
storeSlug String Mã định danh được tạo với định dạng partnerCode-storeId
amount Number Số tiền thanh toán
billId String Mã đơn hàng phía đối tác
signature String Chữ ký để kiểm tra thông tin. Sử dụng thuật toán Hmac_SHA256 với data theo định dạng: storeSlug=$storeSlug&amount=$amount&billId=$billId

4. Xử lý kết quả thanh toán

Sau khi MoMo xử lý xong, nếu đối tác có nhu cầu, server MoMo sẽ gọi về 1 URL do đối tác cung cấp (notifyUrl) để thông báo trạng thái đơn hàng với param mô tả bên dưới.

Request

Notify URL mẫu

https://partner.com/notify?partner_code=MOMOIQA420180417&access_key=TNWFx9JWayevKPiB8LyTgODiCSrjstXN&amount=10000&order_id=B001221&order_info=&order_type=momo_wallet&transaction_id=43121679&status_code=0&message=Thành công&response_time=Tue Jan 08 10:49:23 ICT 2019&store_id=store001&signature=a97c8a08e574a336edbda1e08373a00861dc7a894d09c98a23fd9e834e35645c
Tên field Kiểu Mô tả
partner_code String Mã đối tác
access_key String Thông tin accessKey được mô tả bên trên
amount String Số tiền đã thanh toán
order_id String Mã đơn hàng phía đối tác
order_info String Thông tin mô tả đơn hàng
order_type String Giá trị luôn là momo_wallet
transaction_id String Mã giao dịch MoMo TID
status_code String Trạng thái giao dịch. Xem chi tiết
message String Mô tả chi tiết trạng thái
response_time String Thời gian gọi notifyUrl
signature String Chữ ký để kiểm tra thông tin. Sử dụng thuật toán Hmac_SHA256 với data theo định dạng: partner_code=$partner_code&access_key=$access_key&amount=$amount&order_id=$oder_id
&order_info=$order_info&order_type=momo_wallet&transaction_id=$transaction_id
&message=$message&response_time=$response_time&status_code=$status_code
store_id String Mã cửa hàng đối tác

Response mẫu

{
 "status": 0,
 "message": "Thành công",
 "momoTransId": "43121679",
 "billId": "B001221",
 "amount": "30000"
}

Response

Nếu thành công, server đối tác cần phản hồi lại cho server MoMo biết đơn hàng đã được ghi nhận, với thông tin

Tên field Kiểu Mô tả
status Number Trạng thái đơn hàng. 0 nếu thành công
message String Mô tả trạng thái
billId String Mã đơn hàng phía đối tác
momoTransId String Mã giao dịch MoMo TID tương ứng
amount String Số tiền thanh toán

Thanh toán Tokenization

Tài liệu này đang trong quá trình xây dựng.

Tra cứu đơn hàng

Sau khi gửi yêu cầu thanh toán, đối tác có thể dùng API này để kiểm tra thông tin giao dịch bên MoMo như mô tả bên dưới.

Request mẫu

{
 "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
 "partnerRefId": "Merchant123556666",
 "description": "kiểm tra trạng thái MoMo",
 "hash": " jClksw/4LI+lMdBHpfX++fYDKpUg4a8W/heOY3PQbxI7NJI3GFlRQGsi70CSTZuW0KKgBXSuvpIFd5zpzzxOi7MJg4qqNWRIEn2/PAiHjB2J6R4w+wdnz9yIAGkN8E9P4l4VAKFfR01quOWjIczjFxT7V8ibOa92dYWtAEtms86Z7QYu4ZIw8m8b1IBgeifxm9T8k5Np3cati0QLUCEFkW+oKEWeV3f3EGpxc7qFed4kPvxZAcBUzzQZHWUBxUVcH7d3tw7n6eGLI6lk+KvFjQRIMr94wvaPpVFXF049wexoUgPri8hUYJyPhEcchZDmeNJUZTWrB/1O1sJLKbSJgQ==",
 "version": 2
}


Bảng mô tả request parameter

Tên field Kiểu Bắt buộc Mô tả
partnerCode String Mã đối tác
partnerRefId String Mã đơn hàng phía đối tác
hash String RSA(jsonString, publicKey). Xem nội dung jsonString bảng bên dưới
version Number Phiên bản, hiện tại là 2.0
momoTransId String Mã giao dịch MoMo TID (ứng với partnerRefId) đã được gửi

jsonString mẫu

{
 "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
 "partnerRefId": "Merchant123556666",
 "requestId": "8374736463"
}

# Dữ liệu `hash` sau khi áp dụng RSA
"jClksw/4LI+lMdBHpfX++fYDKpUg4a8W/heOY3PQbxI7NJI3GFlRQGsi70CSTZuW0KKgBXSuvpIFd5zpzzxOi7MJg4qqNWRIEn2/PAiHjB2J6R4w+wdnz9yIAGkN8E9P4l4VAKFfR01quOWjIczjFxT7V8ibOa92dYWtAEtms86Z7QYu4ZIw8m8b1IBgeifxm9T8k5Np3cati0QLUCEFkW+oKEWeV3f3EGpxc7qFed4kPvxZAcBUzzQZHWUBxUVcH7d3tw7n6eGLI6lk+KvFjQRIMr94wvaPpVFXF049wexoUgPri8hUYJyPhEcchZDmeNJUZTWrB/1O1sJLKbSJgQ=="


Bảng mô tả nội dung jsonString khi tạo hash bằng RSA

Tên field Kiểu Bắt buộc Mô tả
requestId String Id của mỗi request gọi qua MoMo
partnerCode String Mã đối tác
partnerRefId String Mã đơn hàng phía đối tác
momoTransId String Mã giao dịch MoMo TID (ứng với partnerRefId) được gửi

Response mẫu

{
 "status": 0,
 "messages": "Thành công",
 "data": {
  "status": 1014,
  "message": "Mật khẩu bạn nhập không chính xác.",
  "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
  "billId": "Merchant123556666",
  "amount": 30000,
  "discountAmount": 0,
  "fee": 0,
  "phoneNumber": "0938***061",
  "storeId": null,
  "requestDate": "2018-07-12 09:46:32.872",
  "responseDate": "2018-07-12 09:46:33.646",
  "customerName": "DOAN CAO KHANG",
  "transid": 147938695
 }
}


Bảng mô tả response parameter

Tên field Kiểu Mô tả
status Number Kết quả của request. Xem chi tiết
message String Mô tả chi tiết request
data Json Json chứa thông tin giao dịch phía MoMo
data.status Number Trạng thái của giao dịch. Xem chi tiết
data.message String Mô tả chi tiết trạng thái
data.partnerCode String Mã đối tác
data.billId String Mã đơn hàng phía đối tác (partnerRefId)
data.transid Number Mã giao dịch MoMo TID
data.amount Number Số tiền thanh toán
data.discountAmount Number Số tiền được giảm giá. Trong trường hợp được MoMo giảm giá
data.fee Number Phí giao dịch (tham khảo, mặc định là 0)
data.phoneNumber String Số điện thoại đã thanh toán. Chỉ hiển thị 4 số đầu và 3 số cuối
data.customerName String Tên khách hàng
data.storeId String Mã cửa hàng đối tác
data.requestDate String Thời gian nhận yêu cầu thanh toán
data.responseDate String Thời gian phản hồi cuối cùng

Hoàn tiền giao dịch

MoMo hỗ trợ 2 phương thức refund:

Thông tin kết nối đến MoMo

Request mẫu

{
 "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
 "requestId": "1512529262248",
 "hash": "J0PyqdM8Mn8ZJAy8GSe1F/CwI9V4pYE66edb/lxKqRNboWh5eIy203M1xOpfisOmVTRuD5sFDcVXjzWncQHi++75620shnFoh/ZPBqo2kQK8PhMcLjE5+aj+LkQo7ClqYh1o/ZFNDKDSvp2K+YMgMFSpFW3sW7fdamxqMxjQpA0yxUykQg4w0uEzU8ARCak5rcYfWqO9k75zJdKAYZhSrM3l9a2DMZW5G8/PKKa1G+wonLInKiuzCZpf4P2gHNldob2aalBMdqptzlh/nsZ0ALRuXH3GzvWfEFUNZCb/BLqQWBy4840rcjQDFJCa4UP4iXVvzkcV647481Si47TrXQ==",
 "version": 2
}


Bảng mô tả request parameter

Tên field Kiểu Bắt buộc Mô tả
partnerCode String Mã đối tác
requestId String Id của mỗi request khi gọi qua MoMo
hash String RSA(jsonString, publicKey). Xem nội dung jsonString bảng bên dưới
version Number Phiên bản, hiện tại là 2.0

jsonString mẫu

{
 "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
 "partnerRefId": "Merchant123556666",
 "momoTransId": "147938695",
 "amount": 30000
}

# Dữ liệu `hash` sau khi áp dụng RSA
"J0PyqdM8Mn8ZJAy8GSe1F/CwI9V4pYE66edb/lxKqRNboWh5eIy203M1xOpfisOmVTRuD5sFDcVXjzWncQHi++75620shnFoh/ZPBqo2kQK8PhMcLjE5+aj+LkQo7ClqYh1o/ZFNDKDSvp2K+YMgMFSpFW3sW7fdamxqMxjQpA0yxUykQg4w0uEzU8ARCak5rcYfWqO9k75zJdKAYZhSrM3l9a2DMZW5G8/PKKa1G+wonLInKiuzCZpf4P2gHNldob2aalBMdqptzlh/nsZ0ALRuXH3GzvWfEFUNZCb/BLqQWBy4840rcjQDFJCa4UP4iXVvzkcV647481Si47TrXQ=="


Bảng mô tả nội dung jsonString khi tạo hash bằng RSA

Tên field Kiểu Bắt buộc Mô tả
partnerCode String Mã đối tác
partnerRefId String Mã đơn hàng phía đối tác
amount Number Số tiền cần refund
momoTransId String Mã giao dịch MoMo TID (ứng với partnerRefId) được gửi
storeId String Mã cửa hàng (nếu có cửa hàng thì nên truyền để chi tiết hơn)
description String Mô tả lý do cho giao dịch hoàn tiền

Response mẫu

{
 "status": 0,
 "message": "Thành công",
 "transid": 12436514111,
 "amount": 30000,
 "partnerRefId": "Merchant123556666"
}


Bảng mô tả response parameter

Tên field Kiểu Mô tả
status Number Kết quả của request. Xem chi tiết
message String Mô tả chi tiết
partnerRefId String Mã đơn hàng phía đối tác
transid Number Mã của giao dịch refund MoMo
amount Number Số tiền refund

Xác nhận giao dịch

Xác nhận (confirm) hoặc hủy bỏ (rollback) giao dịch đã được treo tiền trước đó.

Thông tin kết nối đến MoMo

Request mẫu

{
 "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
 "partnerRefId": "Merchant123556666",
 "requestType": "capture",
 "requestId": "1512529262248",
 "momoTransId": "12436514111",
 "signature": "307b0ee753798e3aff6eb69b2d7966bf0fab29f88336ce0763532fcfafadbe28",
 "customerNumber": "0963181714"
}


Bảng mô tả request parameter

Tên field Kiểu Bắt buộc Mô tả
partnerCode String Mã đối tác
partnerRefId String Mã đơn hàng phía đối tác
requestType String Type của request, có 2 giá trị:
- Xác nhận giao dịch: capture
- Hủy bỏ giao dịch: revertAuthorize
requestId String Id của mỗi request khi gọi qua MoMo
momoTransId String Mã giao dịch MoMo TID (ứng với partnerRefId)
signature String Chữ ký để kiểm tra thông tin. Sử dụng thuật toán Hmac_SHA256 với data theo định dạng: partnerCode=$partnerCode&partnerRefId=$partnerRefId&requestType=$requestType
&requestId=$requestId&momoTransId=$momoTransId
customerNumber String Số điện thoại khách hàng
notifyType String Type của noti sẽ bắn vào app MoMo:
- Mặc định: 0 (không bắn)
- Noti thanh toán thành công: 1 (hiện không sử dụng do đã bắn tại bước treo tiền)
- Noti sau khi confirm/rollback thành công: 2

Response mẫu

{
 "status": 0,
 "message": "Thành công",
 "data": {
  "partnerCode": "MOMOIQA420180417",
  "momoTransId": "12436514111",
  "amount": 30000,
  "partnerRefId": "Merchant123556666"
 },
 "signature": "307b0ee753798e3aff6eb69b2d7966bf0fab29f88336ce0763532fcfafadbe28",
}


Bảng mô tả response parameter

Tên field Kiểu Mô tả
status Number Kết quả của request. Xem chi tiết
message String Mô tả chi tiết
data Json Json chứa nội dung chi tiết (Trong trường hợp thành công)
data.partnerCode String Mã đối tác
data.partnerRefId String Mã đơn hàng phía đối tác
data.momoTransId String Mã giao dịch MoMo TID (ứng với partnerRefId)
data.amount Number Số tiền đã treo
signature String Chữ ký để kiểm tra thông tin. Sử dụng thuật toán Hmac_SHA256 với data là field của data được sắp xếp từ a-z: amount=$amount&momoTransId=$momoTransId&partnerCode=$partnerCode&partnerRefId=$partnerRefId

Mô tả mã lỗi

Các mã lỗi này là mã thường gặp trong quá trình tích hợp, ngoài ra có thể xuất hiện mã mà không có trong danh sách này.

Status Mô tả
0 Thành công
3 Thông tin tài khoản không tồn tại
4 Chưa đăng ký sử dụng dịch vụ
7 Không có quyền truy cập (khi thanh toán)
8 Sai mật khẩu
9 Mật khẩu hết hạn
11 Mật khẩu nhập sai quá số lần cho phép
13 Mã đặt chỗ không tồn tại
14 Tài khoản người nhận chưa được đăng ký
17 Số tiền không đủ để giao dịch
23 Số tiền quá nhỏ để giao dịch
27 Tài khoản người dùng đã hết hạn sử dụng
32 Yêu cầu thanh toán đã hết hạn
45 Lỗi hệ thống. Request timeout
46 Số tiền vượt quá phạm vi
47 Nhà cung cấp không tồn tại
48 Tài khoản thanh toán không hợp lệ
103 Hủy giao dịch treo tiền
151 Số tiền thanh toán phải nằm trong khoảng (1,000 đến 20,000,000)
153 Giải mã hash thất bại
161 Vướng hạn mức thanh toán. Yêu cầu cài đặt lại hạn mức trên app MoMo
162 Mã thanh toán đã được sử dụng
204 Số tiền sai định dạng
208 Thông tin đối tác không tồn tại hoặc chưa kích hoạt
210 Hệ thống đang bảo trì
403 Không có quyền truy cập (khi kết nối với MoMo)
404 Request không được hỗ trợ
1001 Tài khoản không đủ tiền đề giao dịch
1002 Giao dịch đã được khôi phục
1004 Tài khoản đã hết hạn mức giao dịch trong ngày
1006 Hệ thống xảy ra lỗi
1007 Hệ thống xảy ra lỗi
1013 Xác thực hết hạn
1014 Mật khẩu hoặc mã thanh toán không chính xác
1020 Dữ liệu hoặc tham số không hợp lệ
2117 Mã đơn hàng đã quá hạn
2119 Không lấy được thông tin khuyến mãi
2125 Không thể hoàn tiền giao dịch
2126 Dữ liệu đối tác chưa được cấu hình
2127 Dữ liệu đối tác không đúng
2128 Request ID đã tồn tại
2129 Chữ ký (signature) không khớp
2131 Đơn hàng chưa được khởi tạo hoặc đã quá hạn
2132 Giao dịch đã được xử lý
2133 Hệ thống không thể xử lý yêu cầu thanh toán
2135 Giao dịch thất bại từ phía đối tác
2140 Mã QR đã quá hạn
2400 Dữ liệu sai định dạng
9000 Giao dịch đang được xử lý
9003 Hệ thống tạm ngưng

Thông tin Testing

Dành cho developer/tester trên môi trường sandbox/testing

Ứng dụng MoMo

Android/IOS

Tài khoản đăng nhập

Sử dụng tài khoản dưới đây để đăng nhập vào ứng dụng MoMo Testing hoặc Website để thanh toán

Key Type
Số điện thoại 0961800390; 0900123123; 0978787890; 0978787891; 0978787892; 0900123124; 0900123125; 0900123126; 0900123127; 0900123128; 0978787899
Mật khẩu 000000
Mã xác thực (OTP) 000000

Tài khoản doanh nghiệp

Login môi trường test với thông tin sau:

Truy cập vào trang thông tin tích hợp để lấy thông như bên dưới:

C# RSA format key

<RSAKeyValue>
  <Modulus>kpa+qMXS6O11x7jBGo9W3yxeHEsAdyDE40UoXhoQf9K6attSIclTZMEGfq6gmJm2BogVJtPkjvri5/j9mBntA8qKMzzanSQaBEbr8FyByHnf226dsLt1RbJSMLjCd3UC1n0Yq8KKvfHhvmvVbGcWfpgfo7iQTVmL0r1eQxzgnSq31EL1yYNMuaZjpHmQuT24Hmxl9W9enRtJyVTUhwKhtjOSOsR03sMnsckpFT9pn1/V9BE2Kf3rFGqc6JukXkqK6ZW9mtmGLSq3K+JRRq2w8PVmcbcvTr/adW4EL2yc1qk9Ec4HtiDhtSYd6/ov8xLVkKAQjLVt7Ex3/agRPfPrNw==</Modulus>
  <Exponent>AQAB</Exponent>
</RSAKeyValue>