Nhảy tới nội dung

Sự kiện trên Trang Doanh nghiệp

Sự kiện người dùng mở xem Trang

{
"userId": "123456",
"businessPageId": 123,
"activity": "VIEW",
"source": "BUSINESS_PAGE",
"timestamp": 1697078966,
"requestId": "1697078966",
"extraData": {
"screenName": "BP_DETAIL"
}
}

Sự kiện người dùng nhấn các Main Buttons

{
"userId": "123456",
"businessPageId": 123,
"activity": "CLICK_ON_CTA",
"extraData": {
"buttonName": "CALL",
"screenName": "BP_DETAIL",
"buttonId": ""
},
"timestamp": 1697078966,
"requestId": "1697078966"
}

Cấu trúc extraData trong Response:

Tham sốKiểuMô tả
buttonNameStringTên button mà user tương tác tên BP (các button CTA mặc định)
- CALL: Nhấn gọi điện
- SAVE: Nhấn Lưu BP vào Bộ Sưu tập
- SHARE: Nhấn chia sẻ
- MAP_DIRECT: Nhấn chỉ đường
- PAYMENT: Nhấn vào nút Thanh toán QR
- REVIEW: Nhấn vào để chuẩn bị đánh giá
- Và tên các button CTA khác mà MC bổ sung xuất hiện trên BP
screenNameStringBP_DETAIL (Màn hình mà user thực hiện thao tác)
buttonIdStringID của các button CTA khác mà Doanh nghiệp chủ động cấu hình trên BP khi Doanh nghiệp sử dụng Cổng thông tin Đối tác MoMo

Sự kiện người dùng nhấn Theo dõi hoặc Huỷ theo dõi

{
"userId": "123456",
"businessPageId": 123,
"activity": "SUBSCRIBE",
"extraData": {
"listType": 1,
"objectId": 123
},
"timestamp": 1697078966,
"requestId": "1697078966"
}

Cấu trúc extraData trong Response:

Tham sốKiểuMô tả
activityString- SUBSCRIBE: Người dùng Theo dõi Trang
- UNSUBSCRIBE: Người dùng Huỷ theo dõi Tran
listTypeNumberĐối tượng Business Page mà user Theo dõi. Mặc định là 1
objectIdStringID của Business Page