Nhảy tới nội dung

Sự kiện trên Nội dung

Sự kiện người dùng tạo xếp hạng, đánh giá

{
"userId": "123456",
"businessPageId": 123,
"activity": "REVIEW_POST",
"extraData": {
"eventType": 1,
"reviewId": 123
},
"timestamp": 1697078966,
"requestId": "1697078966"
}

Cấu trúc extraData trong Response:

Tham sốKiểuMô tả
listTypeNumberCó các giá trị sau
- GRPET_UNKNOWN : 0;
- REVIEW_POST_EVENT_CREATE : 1
- REVIEW_POST_EVENT_DELETE : 2
- REVIEW_POST_EVENT_UPDATE : 3
- REVIEW_POST_EVENT_ACTIVE : 4
- REVIEW_POST_EVENT_INACTIVE : 5;
- REVIEW_POST_EVENT_RELEASE : 6;
- REVIEW_POST_EVENT_PENDING : 7;
- REVIEW_POST_EVENT_RESTORE : 8
- REVIEW_POST_EVENT_REFUSE : 9
- REVIEW_POST_EVENT_START_OUTSTANDING : 10
- REVIEW_POST_EVENT_STOP_OUTSTANDING : 11
- REVIEW_POST_EVENT_COMPLETE : 12
reviewIdNumberNumberID bài Review mà user tạo. Đối tác có thể dùng ID này để lấy danh sách và xem chi tiết Review. Tham khảo thêm tại Xem chi tiết Xếp hạng và Đánh giá

Sự kiện người dùng tương tác trên Bài viết

{
"userId": "123456",
"businessPageId": 123,
"activity": "REVIEW_POST",
"extraData": {
"likeCount": 1,
"shareCount": 1,
"viewCount": 1,
"ctaCount": 1,
"showCount": 1,
"voteCount": 1,
"clickTagCount": 1,
"swipePostCount": 1,
"clickImagePostCount": 1,
"clickExpandCollapsePostCount": 1,
"reportCount": 1,
"postId": 456
},
"timestamp": 1697078966,
"requestId": "1697078966"
}

Cấu trúc extraData trong Response:

Field count trong extraData có 2 giá trị

  • 1 là user có thực hiện action này
  • 0 là user không thực hiện action này

Tham sốKiểuMô tả
likeCountNumberUser bấm thích trên bài viết
shareCountNumberUser bấm chia sẻ trên bài viết
viewCountNumberUser dừng lại từ trên 3s để xem nội dung bài viết
ctaCountNumberUser bấm CTA gắn trên bài viết
showCountNumberUser mở vào xem chi tiết toàn bộ nội dung, bình luận của bài viết.
voteCountNumberUser để lại lượt Vote cho các bài viết dạng Voting
clickTagCountNumberUser nhấn xem Tag trên bài viết
swipePostCountNumberUser lướt xem ảnh trên bài viết (nếu bài viết có nhiều hơn 1 ảnh).
clickImagePostCountNumberUser nhấn xem chi tiết ảnh trên bài viết
clickExpandCollapsePostCountNumberUser nhấn Xem thêm - Thu gọn trên nội dung bài viết quá dài.
reportCountNumberUser nhấn báo cáo sai phạm trên bài viết
postIdNumberID của Bài viết mà user tương tác. Đối tác có thể dùng ID này để lấy danh sách và xem chi tiết Bài viết. Tham khảo tại đây Xem chi tiết Bài viết

Sự kiện người dùng bình luận Bài viết

{
"userId": "123456",
"businessPageId": 123,
"activity": "COMMENT_POST",
"extraData": {
"eventType": 1,
"commentId": 1
},
"timestamp": 1697078966,
"requestId": "1697078966"
}

Cấu trúc extraData trong Response:

Tham sốKiểuMô tả
eventTypeNumberCó các giá trị sau:
- COMMENT_EVENT_TYPE_UNKNOWN : 0
- COMMENT_EVENT_TYPE_CREATE : 1
- COMMENT_EVENT_TYPE_ACTIVATE : 2
- COMMENT_EVENT_TYPE_REMOVE : 3
- COMMENT_EVENT_TYPE_REMOVE_APPROVED : 4
- COMMENT_EVENT_TYPE_RECALL : 5
commentIdNumberID bài Bình luận mà user tạo. Đối tác có thể dùng ID này để lấy danh sách và xem chi tiết Bình luận.

Cập nhật thay đổi Trạng thái Bài viết

{
"userId": "123456",
"businessPageId": 123,
"activity": "UPDATE_POST",
"extraData": {
"eventType": 1
},
"timestamp": 1697078966,
"requestId": "1697078966"
}

Cấu trúc extraData trong Response:

Tham sốKiểuMô tả
eventTypeNumberCó các giá trị sau:
- PET_UNKNOWN : 0
- POST_EVENT_TYPE_CREATE : 1
- POST_EVENT_TYPE_UPDATE : 2
- POST_EVENT_TYPE_ACTIVATE : 3
- POST_EVENT_TYPE_DELETE : 4
- POST_EVENT_TYPE_INACTIVE : 5