Skip to main content

Giới thiệu

MoMo BP hỗ trợ gửi các event về địa chỉ url cho Đối tác khi có tương tác từ người dùng hoặc các thay đổi cập nhật liên quan đến Business Page từ MoMo, bao gồm: có người dùng nhấn theo dõi, có người tương tác với bài post hoặc để lại đánh giá... Các sự kiện sẽ được gửi đến method & url đã đăng ký của Doanh nghiệp. Các sự kiện thông báo được gửi dưới dạng các yêu cầu POST đến url đã đăng ký của đối tác.

Khi người dùng đã tương tác với BP trên MoMo, Doanh nghiệp / Đối tác (Agency) có thể lắng nghe các sự kiện kèm dữ liệu gửi về để chủ động tổng hợp, lưu trữ và quản lý thông tin định danh người dùng (là khách hàng tiềm năng có quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp), từ đó đưa ra các chiến lược chăm sóc khách hàng và marketing phù hợp với từng đối tượng thông qua nhiều công cụ hoặc OpenAPI trên MoMo.

Lưu ý: Để đạt hiệu suất cao nhất. Endpoint Url không nên dùng host:port, thay vào đó hãy dùng domain và phải được cấu hình https