Nhảy tới nội dung

User Authentication

GIỚI THIỆU

Bằng việc sử dụng User Authentication, Mini App có thể xác thực người dùng trong khi sử dụng Mini App.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Nền tảng MoMo cung cấp một API để hỗ trợ nhận dạng người dùng bên trong Mini App. Mini App sẽ gọi API getUserAuth để lấy token người dùng và gửi token này đến backend của MoMo để nhận dạng. Sau khi nhận dạng thành công, Mini App (backend của Mini App) có thể tin cậy phiên sử dụng của người dùng. Sau đó, Mini App có thể sử dụng dữ liệu nhận được để tạo tài khoản và đăng nhập cho người dùng.

Luồng getUserAuth

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Các cấu hình bắt buộc là:

  • MoMo Platform (tương đương hoặc trở lên)
    • buildVersion: 3.1.4
  • MoMo API (tương đương trở lên)
    • MiniApi: 0.1.4

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Miễn phí.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng các API sau để yêu cầu quyền của người dùng trong Mini App:

getUserAuth