Nhảy tới nội dung

Báo cáo Xếp hạng (Rating) của người dùng

HTTP Request:

POST /v2/business-pages/{id}/social/ratings/stats


Example Request

{
"reviewObjectType": 1,
"reviewObjectIds": [
1029762
]
}

Header:

Tham sốKiểuBắt buộcMô tả
AuthorizationStringAuthorization: Bearer {{token}}
Với token lấy từ Xác thực và uỷ quyền truy cập tài nguyên BP

Query Path:

Tham sốKiểuBắt buộcMô tả
idNumberBusiness Page ID

Request Body:

Tham sốKiểuBắt buộcMô tả
reviewObjectTypeNumberDefault: 1
reviewObjectIdsList NumberDanh sách Business Page ID cần lấy số xếp hạng mà Doanh nghiệp đang quản lý

Example response:

{
"cmdId": "8a5c47ad-fa88-4a26-8551-fcd48de0516e",
"success": true,
"data": {
"reviewObjectType": 1,
"reviewObjectIds": [
1029762
],
"extendDataList": [
{
"reviewObjectId": 1029762,
"reviewCount": 715,
"oneStarCount": 0,
"twoStarCount": 3,
"threeStarCount": 0,
"fourStarCount": 22,
"fiveStarCount": 690,
"avgStar": 5.0
}
],
"avgStar": 5.0
}
}

Cấu trúc Response:

Tham sốKiểuMô tả
cmdIdStringID để tracking đối soát giữa Doanh nghiệp và MoMo
successBooleanThành công hay thất bại
dataObject JsonData trả về

Thuộc tính data trong Response:

Tham sốKiểuMô tả
reviewObjectTypeNumberDefault: 1
reviewObjectIdsList NumberDanh sách Business Page ID cần lấy số xếp hạng mà Doanh nghiệp đang quản lý theo request ban đầu để đối chiếu thêm dữ liệu trả về.
avgStarNumberXếp hạng trung bình của tất cả các Business Page ID truyền vào

Thuộc tính extendDataList trong data:

Tham sốKiểuMô tả
reviewObjectIdNumberBusiness Page ID
reviewCountList NumberSố lượng người dùng để lại Đánh giá
oneStarCountNumberSố lượng người dùng đánh giá xếp hạng 1 sao
twoStarCountNumberSố lượng người dùng đánh giá xếp hạng 2 sao
threeStarCountNumberSố lượng người dùng đánh giá xếp hạng 3 sao
fourStarCountNumberSố lượng người dùng đánh giá xếp hạng 4 sao
fiveStarCountNumberSố lượng người dùng đánh giá xếp hạng 5 sao
avgStarNumberXếp hạng trung bình của từng Business Page ID