Nhảy tới nội dung

Báo cáo Lượt xem Trang

HTTP Request:

GET /v2/business-pages/{id}/stats/views


Header:

Tham sốKiểuBắt buộcMô tả
AuthorizationStringAuthorization: Bearer {{token}}
Với token lấy từ Xác thực và uỷ quyền truy cập tài nguyên BP

Query Path:

Tham sốKiểuBắt buộcMô tả
idNumberBusiness Page ID

Query Param:

Tham sốKiểuBắt buộcMô tả
timeFiltersList StringĐiều kiện lọc khoảng thời gian cần lấy:
- ALL: Tất cả
- TODAY: Hôm nay
- YESTERDAY: Hôm qua
- LAST_7_DAYS: 7 ngày trước
- LAST_14_DAYS: 14 ngày trước
- LAST_30_DAYS: 30 ngày trước
- LAST_60_DAYS: 60 ngày trước
- LAST_90_DAYS: 90 ngày trước

Example response:

{
"status": 0,
"message": "Success",
"data": [
{
"totalViews": 0,
"timeFilter": "ALL"
}
]
}

Cấu trúc Response:

Tham sốKiểuMô tả
statusNumberMã lỗi tham khảo đầy đủ tại Mã lỗi
messageStringMô tả lỗi
dataList ObjectDanh sách data trả về theo điều kiện lọc

Thuộc tính data trong Response:

Tham sốKiểuMô tả
totalViewNumbertotalView
timeFilterStringỨng với điều kiện lọc:
- ALL: Tất cả
- TODAY: Hôm nay
- YESTERDAY: Hôm qua
- LAST_7_DAYS: 7 ngày trước
- LAST_14_DAYS: 14 ngày trước
- LAST_30_DAYS: 30 ngày trước
- LAST_60_DAYS: 60 ngày trước
- LAST_90_DAYS: 90 ngày trước