Nhảy tới nội dung

Cách thức đăng ký nhận sự kiện từ MoMo

Để đăng ký nhận sự kiện tương tác từ người dùng MoMo trên Trang Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp cần khai báo trên hệ thống Đối tác MoMo để chủ động khai báo và quản lý.

MoMo sẽ cung cấp bộ Mã tương ứng cho từng Đối tác / Agency nhận sự kiện.

  • Agency ID hoặc App ID: Định danh duy nhất của Đối tác nhận sự kiện
  • Chọn Danh sách các Trang cần đăng ký lắng nghe sự kiện
  • Endpoint tiếp nhận sự kiện:
    • Method
    • Endpoint URL
    • Verification Requests do đối tác cung cấp
  • Ngoài ra, còn các thông tin khác Tên Đối tác, Website, Business Page ID của Agency trên MoMo, Số điện thoại liên hệ cho việc hỗ trợ kết nối

Khi người dùng tương tác trên Trang Doanh nghiệp, MoMo sẽ gửi một request đến Endpoint Url mà Doanh nghiệp đã đăng ký của ứng dụngRequest:

URL: URL của Đối tác đăng ký
Method: POST
Content Type: application/json


Example Request:

{
"userId": "123456",
"businessPageId": 123,
"activity": "VIEW",
"source": "BUSINESS_PAGE",
"timestamp": 1697078966,
"requestId": "1697078966",
"extraData": {

}
}


Cấu trúc Request:

Tham sốKiểuMô tả
userIdStringUUID tương ứng với từng Trang doanh nghiệp
businessPageIdNumberBusiness Page ID
activityStringTham khảo Các sự kiện tương tác trên Trang
sourceStringNguồn mà user tương tác
extraDataObject JsonExtra Data của event nay tuỳ từng đối tượng
timestampNumberUnix timestamp thời điểm request được gửi, tính bằng millisecond
requestIdStringId monitor và tracking giữa Doanh nghiệp và MoMo