Nhảy tới nội dung

Cơ chế gửi lại sự kiện (retry)

  • MoMo sẽ liên tục gửi lại các sự kiện tương tự sau các mốc thời gian sau: sau 30 giây, sau 5 phút, sau 15 phút. Các sự kiện sau đó sẽ gửi với nội dung tương tự, nhưng sẽ có truyền thêm số lần mà BP retry lại sự kiện đó.
  • Bạn cần xử lý để service nhận sự kiện hoạt động lại trong khoảng thời gian sự kiện được gửi lại. Nếu service nhận sự kiện của bạn tiếp tục không đáp ứng được yêu cầu trong khoảng thời gian đó, MoMo sẽ dừng phản hồi sự kiện và cập nhật trạng thái là inactive.