Nhảy tới nội dung

Hướng Dẫn Tích Hợp

Để triển khai dịch vụ thanh toán của MoMo trên trang thanh toán của bạn, sau khi tìm được mô hình thanh toán phù hợp, vui lòng làm theo chỉ dẫn sau:

Tích hợp kỹ thuật theo tài liệu kỹ thuật của mô hình đó trên Môi Trường Test
Tiến hành Kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) trên Môi Trường Test
Hoàn tất các yêu cầu Xác thực Tài khoản Doanh nghiệp
Mở truy cập Thông Tin Tích Hợp trên môi trường Production
Tiến hành Kiểm thử chấp nhận của người dùng (UAT) và đánh giá chất lượng
Được cấp quyền và chính thức triển khai dịch vụ trên nền tảng của bạn