Nhảy tới nội dung

Ví Trả Sau

Thanh toán bằng ví trả sau MoMo dành cho đối tác sử dụng các kênh bán hàng sau:

  • Website trên máy tính
  • Website trên di động
  • Ứng dụng di động
  • Thiết bị không hỗ trợ internet

Hướng dẫn bên dưới cho bạn biết cách tích hợp phù hợp với từng nền tảng và cách hoạt động của API.

Luồng Xử Lý

Onetime_flow

Cấu Hình API

HTTP Information

Lấy phương thức thanh toán

Merchant server cần gọi tới API payWithVTS của MoMo để lấy các phương thức thanh toán và áp dụng cho từng nền tảng của mình.

requestType: Định danh loại request

HTTP Request

POST /v2/gateway/api/create

AttributeTypeRequiredDescription
partnerCodeStringThông tin tích hợp
subPartnerCodeStringĐịnh danh duy nhất của tài khoản M4B của bạn
partnerNameStringTên đối tác
storeIdStringMã cửa hàng
requestIdString(50)Định danh duy nhất cho mỗi yêu cầu
Đối tác sử dụng requestId để xử lý idempotency
amountLongSố tiền cần thanh toán
Nhỏ Nhất: 1.000 VND
Tối đa: 50.000.000 VND
Tiền tệ: VND
Kiểu dữ liệu: Long
orderIdStringMã đơn hàng của đối tác
orderInfoStringThông tin đơn hàng
orderGroupIdLongorderGroupId được MoMo cung cấp để phân nhóm đơn hàng cho các hoạt động vận hành sau này. Vui lòng liên hệ với MoMo để biết chi tiết cách sử dụng
redirectUrlStringMột URL của đối tác. URL này được sử dụng để chuyển trang (redirect) từ MoMo về trang mua hàng của đối tác sau khi khách hàng thanh toán.
Hỗ trợ: AppLink and WebLink
ipnUrlStringAPI của đối tác. Được MoMo sử dụng để gửi kết quả thanh toán theo phương thức IPN (server-to-server)
requestTypeStringpayWithVTS
extraDataStringGiá trị mặc định là rỗng""
Encode base64 theo định dạng Json: {"key": "value"}
Ví dụ với dữ liệu: {"username": "momo"}thì data extraData: eyJ1c2VybmFtZSI6ICJtb21vIn0=
itemsListDanh sách các sản phẩm hiển thị trên trang thanh toán.
Tối đa: 50 loại sản phẩm
userInfoObjectThông tin người dùng
autoCaptureBooleanNếu giá trị false, giao dịch sẽ không tự động capture. Mặc định là true
langStringNgôn ngữ của message được trả về (vi hoặc en)
signatureStringChữ ký để xác nhận giao dịch. Sử dụng thuật toán Hmac_SHA256 với data theo định dạng được sort từ a-z :
accessKey=$accessKey&amount=$amount&extraData=$extraData
&ipnUrl=$ipnUrl&orderId=$orderId&orderInfo=$orderInfo
&partnerCode=$partnerCode&redirectUrl=$redirectUrl
&requestId=$requestId&requestType=$requestType
Chi tiết nội dung của items
AttributeTypeRequiredDescription
idStringSKU number
nameStringTên sản phẩm
descriptionStringMiêu tả sản phẩm
categoryStringPhân loại ngành hàng của sản phẩm
imageUrlStringLink hình ảnh của sản phẩm
manufacturerStringTên nhà sản xuất
priceLongĐơn giá
currencyStringVND
quantityIntegerSố lượng của sản phẩm. Cần là một số lớn hơn 0
unitStringĐơn vị đo lường của sản phẩm này
totalPriceLongTổng giá = Đơn giá x Số lượng
taxAmountLongTổng thuế
Chi tiết nội dung của userInfo
AttributeTypeRequiredDescription
nameStringTên của người dùng
phoneNumberStringSố điện thoại của người dùng
emailStringEmail của người dùng

Điều hướng thông tin (redirectUrl)

WebLink: Link để mở website.

AppLink: Link để mở mobile application.

Tìm hiểu thêm về AppLink

Android: https://developer.android.com/training/app-links

iOS: https://developer.apple.com/documentation/uikit/core_app/..

Mẫu Request

{
"partnerCode": "MOMO",
"partnerName" : "Test",
"storeId" : "MoMoTestStore",
"requestType": "payWithVTS",
"ipnUrl": "https://momo.vn",
"redirectUrl": "https://momo.vn",
"orderId": "MM1540456472575",
"amount": 150000,
"lang": "vi",
"orderInfo": "SDK team.",
"requestId": "MM1540456472575",
"extraData": "eyJ1c2VybmFtZSI6ICJtb21vIn0=",
"signature": "fd37abbee777e13eaa0d0690d184e4d7e2fb43977281ab0e20701721f07a0e07"
"items": {
"id": "204727",
"name": "YOMOST Bac Ha&Viet Quat 170ml",
"description": "YOMOST Sua Chua Uong Bac Ha&Viet Quat 170ml/1 Hop",
"category": "beverage",
"imageUrl":"https://momo.vn/uploads/product1.jpg",
"manufacturer":"Vinamilk",
"price": 11000,
"quantity": 5,
"unit":"hộp",
"totalPrice": 55000,
"taxAmount":"200"
}

{
"id": "204782",
"name": "YOMOST Dau Tay 170ml",
"description": "YOMOST Sua Chua Uong Dau Tay 170ml/1 Hop",
"category": "beverage",
"imageUrl":"https://momo.vn/uploads/product2.jpg",
"manufacturer":"Vinamilk",
"price": 11000,
"quantity": 3,
"unit":"hộp",
"price": 33000,
"taxAmount":"200"
}
"userInfo": {
"name": "Nguyen Van A",
"phoneNumber": "0999888999",
"email": "email_add@domain.com",
}

}

Try yourself

HTTP Response
AttributeTypeRequiredDescription
partnerCodeStringThông tin tích hợp
requestIdStringGiống với yêu cầu ban đầu
orderIdStringMã đơn hàng của đối tác
amountLongGiống với số tiền yêu cầu ban đầu
responseTimeLongThời gian trả kết quả thanh toán về đối tác
Định dạng: timestamp
messageStringMô tả lỗi, ngôn ngữ dựa trên lang
resultCodeintResult Code
payUrlStringURL để chuyển từ trang mua hàng của đối tác sang trang thanh toán của MoMo
deeplinkStringURL để mở ứng dụng trực tiếp MoMo (Khách hàng phải cài đặt ứng dụng MoMo trước) và trang xác nhận thanh toán.
qrCodeUrlStringDữ liệu để tạo mã QR nếu bạn muốn khách hàng quét mã QR trực tiếp trên trang mua hàng hoặc in mã lên hoá đơn.
Note: Đây không phải URL chứa hình ảnh của mã QR, bạn cần sử dụng thư viện ngoài để tạo mã QR.
deeplinkMiniAppStringURL mở màn hình xác nhận thanh toán của ứng dụng MoMo. Áp dụng khi đối tác sử dụng mini app nhúng vào trong ứng dụng MoMo.

Trên môi trường production: Bạn cần phải xin quyền để sử dụng những trường qrCodeUrl, deeplink,deeplinkMiniApp.

Mẫu Response

{
"partnerCode": "MOMO",
"requestId": "MM1540456472575",
"orderId": "MM1540456472575",
"amount": 150000,
"responseTime": 145256987,
"message": "Thành công",
"resultCode": 0,
"payUrl": "https://test-payment.momo.vn/v2/gateway/pay?t=TU9NT1NKSTEyMDE5MDgyM3wxNjEzNTMyMDk3OTIyOjAxMjM0NTY3Nzg=",
"deeplink": "momo://?action=payWithAppToken&amount=150000&fee=0&requestType=payment&orderLabel=M%C3%A3+%C4%91%C6%A1n+h%C3%A0ng&orderId=MM1540456472575&requestId=MM1540456472575&merchantnamelabel=Nh%C3%A0+cung+c%E1%BA%A5p&description=SDK+team.&partnerCode=MOMO&merchantcode=MOMO&language=vi&merchantname=MoMo+Payment&packageId=&extras=&extraData=email=abc@gmail.com&deeplinkCallback=https%3A%2F%2Ftest-payment.momo.vn%2Fgw_payment%2Fm2%3Fid%3DM7EWVy&callbackUrl=https%3A%2F%2Ftest-payment.momo.vn%2Fgw_payment%2Fm2%3Fid%3DM7EWVy&urlSubmitToken=https%3A%2F%2Ftest-payment.momo.vn%2Fgw_payment%2Fpayment_with_app%3FpartnerCode%3DMOMO%26accessKey%3DF8BBA842ECF85%26requestId%3DMM1540456472575%26orderId%3DMM1540456472575%26orderInfo%3DSDK%2Bteam.%26amount%3D150000%26signature%3Ddf2a347519abb91e9c1bd1bee80e675f4108cb6dbcac531979e805857293d486%26requestType%3DpayWithVTS%26payType%3Dapp-in-app&appScheme=",
"qrCodeUrl": "https://test-payment.momo.vn/gw_payment/s/zoVKZd"
}

Thanh toán

Bạn cần cài đặt ứng dụng MoMo Test và sử dụng MoMo TEST Account để thực hiện giao dịch.

Hướng dẫn thanh toán: Đăng nhập ứng dụng MoMo > Màn hình chính > Quét mã.

Xử lý kết quả thanh toán

Tìm hiểu thêm về Payment Notification.

Thông tin tham số

Mô tả các tham số được dùng bởi MoMo trong URL redirectUrl và nội dung của body ipnUrl.

AttributeTypeRequiredDescription
partnerCodeStringThông tin tích hợp
orderIdStringMã đơn hàng của đối tác
requestIdStringrequestId của đối tác
amountLongSố tiền thanh toán
orderInfoStringThông tin đơn hàng
partnerUserIdStringĐịnh danh duy nhất của MoMo cho mỗi tài khoản ví MoMo.
orderTypeStringmomo_wallet
transIdLongMã giao dịch của MoMo
resultCodeIntegerTrạng thái giao dịch của đơn hàng Mã Kết Quả
messageStringMô tả lỗi ngôn ngữ dựa trên lang
payTypeStringHình thức thanh toán: webApp, app,qrhoặc miniapp
responseTimeLongThời gian trả kết quả thanh toán về đối tác
Định dạng:: timestamp
extraDataStringThông tin thêm
signatureStringChữ ký để xác nhận giao dịch. Sử dụng thuật toán Hmac_SHA256 với data theo định dạng được sort từ a-z :
accessKey=$accessKey&amount=$amount&extraData=$extraData
&message=$message&orderId=$orderId&orderInfo=$orderInfo
&orderType=$orderType&partnerCode=$partnerCode&payType=
$payType&requestId=$requestId&responseTime=
$responseTime&resultCode=$resultCode&transId=$transId

Xem thêm