Nhảy tới nội dung

Mẫu tin nhắn (Template)

Mỗi tin nhắn sẽ có những đặc điểm khác nhau tùy vào mục đích sử dụng của từng doanh nghiệp, để có thể bắt đầu gửi tin nhắn đến người dùng MoMo cá nhân, Doanh nghiệp cần thực hiện việc đăng ký kịch bản gửi đối với tin nhắn Tin nhắn thông báo tự động hoặc mục đích gửi đối với Tin nhắn chăm sóc khách hàng (CSKH) và đi kèm Mẫu tin nhắn (Template) tương ứng.

Đăng ký Mẫu tin nhắn được mô tả tại đây

Mẫu tin nhắn (Template) sẽ có 2 hình thức:
Dạng văn bản:

Với hình thức định dạng văn bản, Doanh nghiệp có thể gửi đính kèm Chương trình Ưu đãi MoMo

Dạng bảng:

Mỗi hình thức sẽ có những tiêu chuẩn, thuộc tính, các biến động (variables) được định nghĩa sẵn và tối đa 02 nút CTA button.