Nhảy tới nội dung

Kiểm tra trạng thái giao dịch

API này dùng để truy vấn trạng thái giao dịch theo orderId cho từng đối tác cụ thể.

HTTP Request

POST /v2/gateway/api/query

AttributeTypeRequiredDescription
partnerCodeStringThông tin tích hợp
requestIdStringID duy nhất cho mỗi request
orderIdStringMã đơn hàng của đối tác truy vấn
langStringNgôn ngữ của message được trả về (vi hoặc en)
signatureStringChữ ký để kiểm tra thông tin. Sử dụng thuật toán Hmac_SHA256 với data theo dạng sau: accessKey=$accessKey&orderId=$orderId&partnerCode=$partnerCode
&requestId=$requestId

Mẫu Request

{
"partnerCode": "123456",
"requestId": "1527246504579",
"orderId": "1527246478428",
"signature": "13be80957a5ee32107198920fa26aa85a4ca238a29f46e292e8c33dd9186142a",
"lang": "en"
}
HTTP Response
AttributeTypeRequiredDescription
partnerCodeStringThông tin tích hợp
requestIdStringID duy nhất cho mỗi request
orderIdStringMã đơn hàng của đối tác
extraDataStringThông tin thêm. Mặc định : , giá trị được truyền bởi đối tác trong API Thiết lập phương thức thanh toán
amountLongSố tiền cần thanh toán
transIdLongMã giao dịch của MoMo
payTypeStringPhương thức thanh toán. web or qr. Default: "" nếu không phải giao dịch thanh toán
resultCodeintResult Code
refundTransListDanh sách các giao dịch được hoàn tiền
messageStringError description based on lang
responseTimeLongThời gian trả kết quả thanh toán về đối tác
Định dạng: timestamp
paymentOptionStringTài khoản/Thẻ đã được dùng để thanh toán giao dịch: momo, pay_later
promotionInfoListThông tin khuyến mãi
Default value is null
Details of promotionInfo
AttributeTypeRequiredDescription
amountLongSố tiền giảm giá
amountSponsorLongSố tiền giả giá merchant tham gia vào voucher/ campaign
voucherIdStringID của voucher/ campaign
voucherTypeStringPercent
voucherNameStringTên voucher/ campaign
merchantRateStringTỉ lệ mà merchant tham gia vào voucher/ campaign
ON THIS PAGE