Nhảy tới nội dung

Điều kiện gửi tin nhắn thông báo tự động

 • User đã bật quyền cho phép gửi tin nhắn
 • Người nhận tin: Là Khách hàng của Doanh nghiệp có Số điện thoại đã đăng ký Ví MoMo
 • Mục đích: Xác nhận giao dịch, thông tin giao dịch, trạng thái giao dịch, nhắc nhở dịch vụ, thông tin đến hạn thanh toán…
 • Hạn mức: Không
 • Thời gian gửi tin: 24/24
 • Notification:
  • In-app: 24/24
  • Out-app: 24/24
 • Hiển thị tin nhắn trên thiết bị của User: Mobile
 • Phản ảnh từ user:
  • MoMo sẽ dựa vào tỉ lệ phản hồi của người nhận tin nhắn để đánh giá và có các hình thức xử lý đối với các trường hợp BP dùng tin loại tin nhắn này nhưng được sử dụng để gửi sai mục đích, làm phiền người dùng, chèn thêm nội dung ngoài mẫu Template đã đăng ký …