Nhảy tới nội dung

Payment Notification

Xử lý kết quả thanh toán

Khi việc xử lý thanh toán hoàn tất, MoMo sẽ thông báo cho đối tác ngay cả khi giao dịch này có thành công hay không.

Giao diện (Redirect)

Sau khi luồng thanh toán hoàn tất, khách hàng được điều hướng đến redirectUrl mà bên đối tác đã cung cấp trong create request. Một vài thông số sẽ được thêm vào URL theo dạng sau:

Method: GET

redirectUrl ?{parameters}

IPN - Instant Payment Notification

Hệ thống của MoMo sử dụng API được khai báo trong ipnUrl để gửi HTTP request với cấu hình bên dưới đến hệ thống đối tác.

>>> Xem thêm về IPN?

Method: POST

AttributeValueDescription
URLipnUrlURL
MethodPOSTPhương thức của HTTP request
HeadersContent-type: application/json HTTP Headers
PayloadResult TransactionNội dung của HTTP body

Mẫu Request IPN

curl -X 'POST' 'https://example.com/momo_ipn' -H 'content-type: application/json' -d $'{"partnerCode":"MOMOIOLD20190129","orderId":"01234567890123451633504872421","requestId":"01234567890123451633504872421","amount":1000,"orderInfo":"Test Thue 1234556","orderType":"momo_wallet","transId":2588659987,"resultCode":0,"message":"Giao dịch thành công.","payType":"qr","responseTime":1633504902954,"extraData":"eyJyZXN1bHRfbmFtZXNwYWNlIjoidW1hcmtldCIsImVycm9yIjoiIiwic3RhdGUiOjZ9","signature":"90482b3881bdf863d5f61ace078921bbc6dbb58b2fded35261c71c9af3b1ce4f"}'

Reponse của đối tác sẽ đến MoMo sau khi MoMo gửi HTTP request đến địa chỉ ipnUrl.

Bên đối tác cần phản hồi với HTTP code 204 (không cần gửi thêm nội dung)!

Lưu ý: Đối tác cần phản hồi lại trong vòng 30 giây.

Đối tác cần kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký trong IPN để đảm bảo kết quả của giao dịch. AmountCurrency trong notification phải khớp với AmountCurrency đối tác lưu trong database bên đó!

Field resultCodemessage do đối tác xử lý. Tham chiếu đến result code mà MoMo trả về. MoMo sẽ dùng những thông tin này để phản hồi lại khách hàng nếu có bất cứ lỗi nào xảy ra trong quá trình xử lý thanh toán bên nhà đối tác.

Trạng Thái Giao Dịch Sử dụng field resultCode để xác định trạng thái của giao dịch:

 • resultCode = 0: giao dịch thành công.
 • resultCode = 9000: giao dịch được cấp quyền (authorization) thành công .
 • resultCode <> 0: giao dịch thất bại.

Tham khảo Result code để xác định chi tiết lỗi của giao dịch.

Trong một số trường hợp khi kiểm tra chéo số dư và dòng tiền, MoMo sẽ không sử dụng kết quả IPN từ đối tác để hoàn tiền giao dịch!

Instant Payment Notification

Instant Payment Notification (IPN) là thông điệp được gửi từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán - Payment Service Provider (PSP) đến Bên Sử Dụng Dịch Vụ Thanh Toán - Payment Service Consumer (PSC). Việc này sử dụng giao thức HTTP và quy trình này là bất đồng bộ.

Tại sao sử dụng IPN

Instant Payment Notification (IPN) được sử dụng để thông báo (notify) kết quả giao dịch ngay lâp tức dến PSC:

 • Thanh Toán: Web, SmartTv.
 • Thanh Toán Trực Tuyến
 • Thanh Toán Định Kỳ

Đối tác có thể sử dụng hệ thống của mình để xử lý thông tin nhận được từ PSP:

 • Cập nhật trạng thái giao dịch (khuyên dùng)
 • Cập nhật số dư tài khoản (nạo tiền), xuất sản phẩm, thông báo kết quả giao dịch đến ứng dụng di động,...
 • Gửi hóa đơn điện tử

Sử dụng IPN để khắc phục trường hợp thanh toán thành công nhưng người dùng không nhận được sản phẩm.

Lý do:

 • Người dùng đóng trình duyệt
 • Không thể điều hướng đến trang ban đầu của đối tác: do đường truyền, hệ thông quá tải,...

Cách thực thi IPN

Đối tác cần tạo API phía backend để 'lắng nghe' kết quả từ MoMo và cung cấp URL của API đó trong field ipnUrl.

Sau khi người dùng sử dụng thanh toán trên MoMo (web hoặc app), MoMo sẽ thông báo kết quả giao dịch ngay lập tức đến URL này. API của đối tác nhận kết quả thanh toán và tiếp tực xử lý trong hệ thông bên họ.

Xây dựng API

 • HTTP Produces Header: Sử dụng để MoMo gửi HTTP Request Content-Type: application/json

 • HTTP Consumers Header: Đối tác phản hồi lại MoMo: HTTP code 204 (không cần gửi thêm nội dung)

 • Endpoint: URL chỉ nên bao gồm đường dẫn, tham số và không chứa ký tự đặc biệt, unicode hoặc khoảng cách.